Uživatelská dohoda

Dohoda mezi uživatelem a NePornu

Vítejte na fóru NePornu. Webové stránky NePornu.cz (dále jen Web) jsou složeny z mnoha webových stránek, které jsou spravovány neziskovou organizací NePornu z. s. (dále jen NePornu). Přístup na fórum NePornu je vám umožněn na základě Vašeho souhlasu s podmínkami a oznámeními obsažených v této smlouvě, bez jakýchkoliv změn. Svůj souhlas projevujete tím, že používáte fórum NePornu. Přečtěte si pozorně tyto podmínky a uložte si je, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit.

NePornu je platforma, která se věnuje otázce sexuálního zdraví, specificky v oblasti závislosti na pornografii. Snažíme se motivovat a podněcovat lidi, aby se dokázali vymanit ze svého kompulzivního jednání spojeného s užíváním pornografie. Naším hlavním cílem je pomáhat lidem v závislosti na pornografii.

Soukromí

Vaše využívání webu NePornu.cz podléhá také Zásadám ochrany osobních údajů (dále jen GDPR). Proto si prosím přečtěte naše GDPR dostupné na našem webu.

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace zahrnuje návštěvu webu NePornu.cz a emailovou komunikaci s organizací NePornu. Váš souhlas s přijímáním elektronické komunikace a stejně tak se všemi dohodami, oznámeními, prohlášeními a dalšími komunikacemi, které Vám elektronicky poskytujeme skrze emaily a Web, splňuje jakýkoli právní požadavek, aby taková komunikace byla písemná.

Váš účet

S užíváním tohoto Webu jste zodpovědni za udržování soukromí svého účtu a hesla, stejně tak i za omezený a zabezpečený přístup k Vašemu počítači, zároveň souhlasíte s tím, že přijímáte odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dochází jménem Vašem účtu pod Vaším heslem. Nemůžete přidělit ani jinak převést Váš účet jiné osobě či subjektu. Jste si vědomi toho, že NePornu nenese zodpovědnost za přístup třetí osoby do Vašeho účtu, který vyústil z jeho ukradení či zpronevěření. NePornu a jeho spolupracovníci si vyhrazují právo na odmítnutí či ukončení služeb, uzavření účtů nebo odstranění nebo úpravy obsahu podle našeho výhradního uvážení.

NePornu se zavazuje, že v žádném případě vědomě neshromažďuje, ať už online či offline, osobní informace jedinců mladších třinácti let. Pokud je Vám méně než osmnáct let, můžete používat web NePornu.cz pouze se souhlasem Vašeho rodiče či zákonného zástupce. Pokud je Vám méně než 18 let, musíte si přečíst tyto speciální pokyny pro nezletilé uživatele. Ty slouží pro zachování Vašeho bezpečí.

Odkazy na webové stránky třetích stran / Služby třetích stran

Web NePornu.cz může odkazovat na služby třetích stran. Tyto sdílené stránky však nepodléhají naší kontrole, a tak není NePornu zodpovědné za jejich obsahy, ani za jejich odkazy na další webové stránky či změny a vylepšení sdílené webové stránky. NePornu Vám zprostředkovává tyto odkazy pro usnadnění přístupu a zařazení jakéhokoliv odkazu neznamená schválení oné webové stránky či spolupracovníků této stránky NePornem.

Určité služby dostupné skrze web NePornu.cz pocházejí z webových stránek a organizací třetích stran. Tím, že využíváte nějaký produkt, službu či funkce původem z NePornu.cz domény, se zavazujete, že souhlasíte s tím, že NePornu může sdílet některé informace a data s jakoukoliv třetí stranou, s kterou je NePornu svázáno smlouvou o poskytnutí žádaného produktu, služby či funkce jménem uživatelů a zákazníků NePornu.

Žádné nezákonné nebo zakázané používání / Duševní vlastnictví

Je Vám udělen nevýhradní, nepřenosný a odvolatelný přístup na stránky NePornu.cz platící striktně dle těchto podmínek používání. Podmínkou Vašeho pohybu na stránkách je Vaše zaručení, že nebudete využívat NePornu pro nezákonné či takové důvody, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Web nemůžete používat takovým způsobem, který by mohl zničit, přetížit, deaktivovat či narušit chod webových stránek, nebo takovým způsobem, který by zasahoval do užívání stránek dalších uživatelů. Nesmíte získávat ani se pokoušet získávat materiály nebo informace žádnými prostředky, které nejsou úmyslně zpřístupněny nebo poskytovány prostřednictvím Webu.

Veškerý obsah, který je součástí služeb, jakožto například text, grafika, loga, obrázky, stejně tak jako celková kompilace všeho a jakýkoliv software, který je na Webu používán, je majetkem NePornu a jeho dodavatelů a je ochraňován autorským právem a dalšími zákony, které ochraňují duševní vlastnictví a majetková práva. Souhlasíte s tím, že budete respektovat a dodržovat veškerá upozornění na autorská a další vlastnická práva, legendy nebo jiná omezení obsažená v jakémkoli obsahu a nebudete v nich provádět žádné změny.

Nebudete upravovat, publikovat, přenášet, zpětně analyzovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla ani jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli obsah, zcela nebo zčásti, nalezený na tomto Webu. Obsah NePornu není určen k dalšímu prodeji. Vaše používání Webu vás neopravňuje k neoprávněnému použití jakéhokoliv chráněného obsahu a zejména nesmažete ani nezměníte žádná vlastnická práva nebo upozornění na přidělení obsahu. Chráněný obsah budete používat výhradně pro své osobní použití a nebudete jej používat pro žádné jiné potřeby bez výslovného písemného souhlasu společnosti NePornu a vlastníka autorských práv. Souhlasíte s tím, že nezískáváte vlastnická práva k žádnému chráněnému obsahu. Neposkytujeme vám žádné licence, výslovné ani předpokládané, k duševnímu vlastnictví společnosti NePornu nebo našich poskytovatelů licencí, s výjimkou výslovně povolených těmito podmínkami.

Používání Komunikačních služeb

Tento Web může obsahovat vývěsky, chatovací místnosti, zpravodajské skupiny, fora, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, nebo další způsoby komunikace, které Vám umožňují komunikovat s veřejností celkově či se skupinou (zaštítěno pod “Komunikačními službami”). Souhlasíte s tím, že budete Komunikační služby používat pouze za účelem zveřejňování, posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou správné a souvisejí s určitou komunikační službou.

Jako příklad, a ne omezení, souhlasíte při používání Komunikačních služeb s následnými podmínkami: nebudete pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva ostatních (například práva na soukromí a publicitu); nebudete publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoli nevhodné, vulgární, pomlouvačné, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, jméno, materiál nebo informace; nebudete nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo právy na soukromí a publicitu) za předpokladu, že nevlastníte nebo nekontrolujete jejich práva, nebo jste neobrželi potřebný souhlas; nebudete nahrávat soubory, které obsahují viry, či jsou nějak poškozené, nebo jakékoli jiné podobné softwary nebo programy, které mohou poškodit činnost jiného počítače; nebudete inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo nákupu jakéhokoliv zboží nebo služby pro jakékoliv obchodní účely, pokud komunikační služba výslovně takové zprávy neumožňuje; nebudete provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy; nebudete stahovat žádné soubory zveřejněné jiným uživatelem Komunikačních služeb, o kterých víte, nebo je předpokládáno, že o nich víte, že nemůžou být legálně distribuovány tímto způsobem; nebudete falšovat ani mazat autorské zdroje, právní nebo jiná náležitá upozornění, vlastnická označení nebo štítky zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženém v nahraném souboru, zamezujíc tak dalším uživatelům v užívání Komunikačních služeb; nebudete porušovat žádný kodex chování či jiné pokyny, které by mohly být aplikovatelné na jakoukoliv Komunikační službu; nebudete shromažďovat žádné informace o ostatních, včetně jejich emailových adres, bez jejich souhlasu, a nebudete porušovat jakékoli příslušné zákony nebo předpisy.

NePornu nemá žádnou povinnost Komunikační služby kontrolovat a monitorovat, nicméně si NePornu vyhrazuje právo na kontrolu materiálů, které byly nahrány na Komunikační službu, a na odstranění jakýchkoliv materiálů podle výhradního uvážení NePornu. NePornu si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Váš přístup na jakoukoliv Komunikační službu bez upozornění, či sdělení důvodů pro tento akt.

NePornu si též vyhrazuje právo kdykoliv zveřejnit jakékoliv informace, které jsou nezbytné pro splnění příslušných zákonů, regulí, zákonných procesů či vládního požadavku, stejné tak upravovat, odmítnout zveřejnit či odstranit jakékoliv informace či materiály, jako celek či jejich část, podle výhradního uvážení NePornu.

Buďte vždy obezřetní, když se chystáte na Komunikační služby zveřejnit jakékoliv osobní identifikační údaje o Vás či Vašem dítěti. NePornu nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy ani informace nacházející se v Komunikačních službách a proto se NePornu zříká jakékoli odpovědnosti, pokud jde o Komunikační služby a jakékoli činy vyplývající z Vaší účasti v Komunikační službě. Manažeři a hostitelé nejsou autorizovanými mluvčími NePornu a jejich názory nemusí být nutně totožné s názory NePornu.

Materiály nahrané na Komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením týkajícím se používání reprodukce a / nebo šíření.

Materiály poskytnuté NePornu nebo zveřejněné na jakékoliv NePornu webové stránce

NePornu si nenárokuje vlastnictví materiálů, které NePornu.cz poskytujete (včetně zpětných vazeb a návrhů na zlepšení), nebo které zveřejňujete, nahráváte, vkládáte a předkládate na jakoukoliv stránku NePornu nebo na přidružené služby (dále jen “Příspěvky”). Nicméně Vaším zveřejňováním, nahráváním, vkládáním, poskytováním nebo předkládáním Vašich Příspěvků dáváte NePornu a našim přidruženým společnostem povolení k používání Vašich Příspěvků ve spojitosti s provozem našich a jejich internetových podniků včetně, bez omezení, práv na: kopírování, distribuci, přenos, veřejné zobrazení, veřejné provedení, reprodukci, úpravy, překlad a přeformátování Vašeho příspěvku; a zveřejnit Vaše uživatelské jméno v souvislosti s Vaším Příspěvkem.

Za použití Vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. NePornu nemá žádnou povinnost zveřejnit nebo použít jakýkoliv příspěvek, který poskytnete, a může jakýkoliv příspěvek kdykoliv dle vlastního uvážení odstranit.

Zveřejňováním, nahráváním, vkládáním, poskytováním a předkládáním Vašeho Příspěvku zaručujete a reprezentujete, že vlastníte či jinak kontrolujete všechna Vaše práva náležících k Vašemu Příspěvku jak to bylo popsáno v této části včetně, bez omezení, všech práv, které potřebujete k poskytování, zveřejňování, nahrávání, vkládání a předkládání Vašich Příspěvků.

Účty třetích stran

Je možné propojit Váš NePornu účet s účtem třetích stran. Propojením však berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše data budou nadále sdílena s ostatními (v rámci Vašeho osobního nastavení na stránkách těchto třetích stran). Pokud nechcete, aby Vaše údaje byly tímto způsobem sdíleny, nepoužívejte toto rozšíření.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, hájením a chráněním společnosti NePornu, jejího ředitele, jejích zaměstnanců, úředníků, zástupců a třetích stran před jakýmikoli ztrátami, náklady, závazky a výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) v souvislosti s Vaším používáním nebo nemožností používat Web a služby, s Vaším zveřejňováním příspěvků, s Vaším porušením jakýchkoliv podmínek této Dohody, práv třetí strany, či příslušných zákonů, pravidel a předpisů. NePornu si vyhrazuje právo, na své vlastní náklady, převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak byla předmětem Vašeho odškodnění, v takovém případě budete plně spolupracovat s NePornu při prosazování jakékoli dostupné obrany.

Obavy o zdraví

Pokud máte obavy o své zdraví, promluvte si se svým lékařem před tím, než se účastníte jakéhokoliv programu NePornu. Pokud máte pocit, že Vaše sexuální návyky jsou pro Vás vysilujícím problémem, obraťte se na svého lékaře.

NePornu nenabízí profesionální péčí o duševní zdraví a ani není její náhradou.

Pokud zvažujete sebevraždu, okamžitě vyhledejte pomoc.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby součástí našeho Webu, nebo jsou na něm k dispozici, mohou zahrnovat nepřesnosti a typografické chyby. Pravidelně dochází k různým změnám těchto informací. NePornu a / nebo jeho dodavatelé mohou Web kdykoliv vylepšit a / nebo poupravit.

NePornu a jeho dodavatelé neposkytují žádná prohlášení o vhodnosti, spolehlivosti, dostupnosti a přesnosti informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažené na Webu k žádným účelům. V maximálním rozsahu povoleném právním zákonem jsou všechny tyto informace, software, produkty, služby a související grafiky poskytovány “tak jak jsou”, bez záruky nebo podmínky jakéhokoliv druhu. NePornu a / nebo jeho dodavatelé se tímto zříkají všech záruk a podmínek týkajících se těchto informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, názvu a bez porušení práv.

V maximálním rozsahu povoleném právním zákonem by za žádné situace nemělo být NePornu a / nebo jeho dodavatelé odpovědné za žádné přímé, nepřímé, trestní, vedlejší, zvláštní, vyplynulé škody ani za žádné jiné škody včetně, bez omezení, škody ztráty použití, údajů, nebo zisků, vyplývající z nebo jakkoliv spojené s používáním Webu, se zpožděním nebo nemožností používat Web nebo souvisejících služeb, škody s poskytováním nebo nedostatkem poskytování informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky získaných na stránkách, nebo z nich vyplývající, ať už na základě smlouvy, trestu, negligence, přísné odpovědnosti nebo jinak, i v případě, že bylo NePornu a jeho dodavatelé obeznámeni s možností škod. Jelikož některé státy/jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za vyplynulé a vedlejší škody, výše uvedené omezení se na Vás tak nemusí vztahovat. Pokud jste nespokojeni s jakoukoliv částí Webu, nebo s jakoukoliv podmínkou této Dohody, je Vaším jediným a výhradním právem přestat Web používat.

Účty

NePornu, jeho zaměstnanci a spolupracovníci si vyhrazují právo odmítnout či zrušit službu, deaktivovat účty, či odstranit nebo redigovat obsah podle našeho výhradního uvážení.

NePornu fórum je domovem nejrůznějších životních příběhů, sexuálních orientací, názorů a povah. I když NePornu očekává určitou úroveň vyspělosti a dobré vůle všech na foru zúčastněných a zaručuje to pravidly, může se stát, že dojde k vyostření komunikace a nechtěným situacím. I přes to, že má NePornu tým moderátorů, který má za úkol dohlédnout na komunikace mezi uživateli na NePornu platformě, berte na vědomí, že máte co dočinění s velkým množstvím lidí a musíte přijmout zodpovědnost za svůj přístup pro Vaše vlastní dobro a prožitek.

Využití NePornu fora je podmíněno souhlasem ke všem zveřejněným pravidlům, které jsou k dispozici zde: Pravidla komunikace na fóru. Tato pravidla jsou dodatkem k této Dohodě.

Tým moderátorů dělá co může, aby udržel fora živým a konstruktivním místem pro proces a překonání závislosti na pornu a dosáhnutí dalších cílů zdravé sexuality. NePornu je otevřeno ke zpětné vazbě, včetně kritiky, ohledně práce moderátorů. I přesto však, ať už dojde k jakékoliv situaci, zaměstnanci NePornu mají konečnou pravomoc nad všemi interpretacemi toho, jak by měla být zveřejněná pravidla prosazována ve všech situacích, které mohou ve službách NePornu nastat.

NePornu nemůže garantovat konzistentnost dohledu moderátorů, i když se o to v dobré víře snaží. Tým moderátorů si vyhrazuje právo řídit své zdroje, jak uzná za nejvhodnější. Tým moderátorů má konečnou pravomoc v tom, jak mírní a interpretuje pravidla fora, a vyhrazuje si plná práva na moc, která mu byla přidělena NePornem v této Dohodě, jakožto jsou moderátoči součástí NePornu týmu.

Využívání informací na naší platformě ku zdraví

NePornu výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoli účinky použití poskytnutých informací kdekoliv na platformě NePornu, vygenerované ať už NePornu, včetně jeho ředitele, zaměstnanců, dodavatelů, dobrovolníků, spolupracovníků, nebo jakoukoliv entitou, která využívá služby NePornu. Informace, které nabydete na NePornu jsou poskytované pro informační a / nebo vzdělávací účely. NePornu nemůže a ani by nemělo být užíváno jako náhrada profesionálního lékařského doporučení a léčby, ať už fyzické, nebo psychické. Souhlasíte s tím, že jak naložíte se získanými informacemi na NePornu je na Vaše vlastní riziko a dále souhlasíte i s tím, že nabyté informace použijete podle uvážení a pokynů Vašeho lékaře.

Zřeknutí se odpovědnosti za Vaše mentální zdraví

Pokud trpíte jakoukoliv duševní nemocí, ať už byla diagnostikována odborníkem či nikoliv, můžete využívat služeb NePornu pouze za dohledu Vašeho licencovaného lékaře.

NePornu fora a další služby využíváte na své vlastní riziko. NePornu není poskytovatelem duševní péče. Od členů NePornu týmu nemůže být očekáván trénink ani kvalifikovanost na poskytování poradenství v oblasti duševního zdraví nebo jakýkoli druh péče o duševní zdraví. Pokud trpíte duševním onemocněním, nebo si myslíte, že jim trpíte, musíte používání NePornu služeb předem zkonzultovat s Vaším lékařem, kterým by měl být třeba klinickým psychologem, a používat NePornu služby pouze za jeho souhlasu, dohledu a / nebo supervize.

NePornu nemůže a ani neponese zodpovědnost za Vaši reakci na obsah na NePornu platformě. Pokud Vám obsah či chování členů týmu či uživatelů NePornu způsobilo významné duševní nebo emoční utrpení, souhlasíte, že přestanete používat služby NePornu a vyhledáte radu odborníka na péči o duševní zdraví a budete nadále používat služby NoFap pouze pod vedením a / nebo dohledem tohoto odborníka.

Nouzové situace

Nepoužívejte NePornu, pokud nutně potřebujete okamžitou zdravotní péči. Zajděte do nejbližší nemocnice nebo zdravotnického zařízení, započněte léčbu a zeptejte se na zdravotní doporučení, která vyžadujete. Pokud Vaše obavy o zdraví nejsou akutní, ale i přesto Vás obtěžují, zkonzultujte je se svým lékařem před tím, než se zúčastníte jakéhokoliv NePornu programu a pokračujte v užívání platformy pouze pod dohledem odborníka.

Pokud trpíte mimořádnou situací v oblasti duševního zdraví, nesnažte se ji léčit používáním NePornu platformy, ale neprodleně kontaktujte příslušnou pohotovostní službu.

Jestliže zvažujete sebevraždu nebo sebepoškozování, urychleně vyhledejte pomoc. Vyškolený profesionál Vám může poskytnout pomoc, kterou potřebujete, v diskrétnosti a důvěrným způsobem. Kontaktujte linku bezpečí nebo svého praktického lékaře. Kdokoliv z těchto lidí Vás bude schopen nasměrovat tam, kde Vám pomůžou s Vašimi pocity deprese a úzkosti.

Další situace, ve kterých je neprodlené vyhledání pomoci nezbytné:

  • pokud máte myšlenky na sebevraždu či ublížení (zabíjení) jiných;
  • pokud jste těžce postižený/á (neschopen/neschopna se o sebe sám/sama postarat), fyzicky či psychicky;
  • pokud nadměrně užíváte návykové látky;
  • pokud jste vy, nebo někdo další, v ohrožení.

Výše uvedený seznam není konečný. Pokud máte jakékoli pochyby či obavy ohledně toho, zda máte či nemáte využívat NePornu, měli byste vyhledat radu kvalifikovaného odborníka.

Užívání NePornu obsahu

NePornu nedovoluje jednotlivcům ani organizacím sbírat, přeposílat, předělávat a přeposílat žádný obsah zveřejněný na NePornu platformě za žádným účelem, včetně výzkumu, rozhovorů, sdílení obsahu v rámci Vašeho vlastního projektu/stránky/blogu/aplikace a tak dále, článků nebo knih. To zahrnuje i obsah sdílený NePornu týmem, stejně jako obsah zveřejněný uživateli NePornu. To zahrnuje i osobní informace. Pokud si přejete provést výzkum, využít jakýkoliv obsah na NePornu platformě, nebo provést rozhovor s uživateli NePornu, musíte si obstarat písemný souhlas NePornu. Pro tyto účely nás kontaktujte emailem na info@nepornu.cz nebo využijte kontaktní formulář na webu NePornu.cz.

Zveřejňováním příspěvků na webu NePornu.cz udělujete NePornu bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, neomezenou, celosvětovou licenci ke sdílení, přípravě odvozených prací, distribuci kopií, provedení, nebo veřejnému vystavení Vašeho uživatelského obsahu v jakémkoliv médiu za jakýmkoliv účelem, včetně komerčních, a zmocňujete k tomu ostatní. Toto se vztahuje pouze na zprávy, které byly uveřejněny veřejně na naší platformě. Všechny případné informace, které by mohli vést k vaší identifikaci, včetně jmen, poloh nebo dalších kontaktních údajů, vždy před sdílením odstraníme, abychom ochránili vaše soukromí.

Shromažďování údajů o uživateli

Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat žádné osobní informace dalších uživatelů NePornu za žádným účelem - jedinou výjimkou je rozvíjení a udržování odpovědnosti partnerských vztahů a individuálních přátelství mimo organizaci. Takové informace obsahují, bez omezení, emailové adresy, telefonní čísla, účty na sociálních sítích, fyzické adresy, jména, polohu, nebo jakékoliv informace, které mohou být použité k identifikaci či kontaktování osoby mimo platformu NePornu.

Pokud si uživatel NePornu platformy přeje s Vámi takové informace sdílet, může tak učinit, ale souhlasíte s tím, že takové informace nebudete žádat od dalších uživatelů NePornu.

Souhlasíte s tím, že nebudete NePornu používat k obchodování a marketingu za žádným účelem. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné osobní údaje, které s Vámi byly sdíleny jinými členy či návštěvníky NePornu, za účelem jejich prodeje jakékoliv společnosti, službě, kampani, iniciativy, komerční nebo nekomerční, neziskové nebo neziskové, vlastněné nebo provozované nebo přidružené Vámi nebo jakýmkoliv jiným subjektem, s nímž nyní komunikujete, nebo v budoucnu budete.

Ukončení / omezení přístupu

NePornu si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění ukončit Váš přístup na stránky a související služby nebo jejich část. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se tato smlouva řídí zákony České republiky a Vy tímto souhlasíte s výlučnou jurisdikcí a místem soudů v České republice ve všech sporech vyplývajících z používání Webu nebo souvisejících s jeho používáním. Používání tohoto Webu je neoprávněné v jakékoli jurisdikci, která neprovádí všechna ustanovení těchto podmínek, mimo jiné včetně této části.

Souhlasíte s tím, že nebude existovat žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah mezi Vámi a NePornu výsledkem této dohody o užívání Webu. Podoba této Dohody podléhá stávajícím zákonům a právním procesům a nic se v této Dohodě neodchyluje od práva NePornu vyhovět požadavkům vládním, soudním a donucovacím nebo požadavkům týkajících se Vašeho používání Webu nebo informací poskytovaných NePornu či jím shromažďováno s ohledem na takové použití. Pokud bude jakákoliv část této Dohody stanovena jako neplatná nebo nevymahatelná dle platných zákonů, mimo jiné včetně zřeknutí se odpovědnosti a jejího omezení uvedených výše, bude neplatné a nevymahatelné ustanovení považováno za platné a vymahatelné ustanovení, které se nejvíce shoduje se záměrem původního ustanovení a zbývající část Dohody zůstane v platnosti.

Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a NePornu ve vztahu k Webu a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a NePornu vzhledem k Webu. Tištěná verze této dohody a jakéhokoliv oznámení podaného v elektronické podobě je přípustná v soudních nebo správních řízeních, založených na této Dohodě, nebo souvisejících s touto dohodou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné formě. Je výslovným přáním stran, aby tato Dohoda a všechny související dokumenty byly vyhotoveny v češtině.

Změny podmínek

NePornu si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, měnit tyto Podmínky, za kterých je fórum NePornu.cz poskytováno. Nejaktuálnější verze Podmínek nahrazuje všechny předchozí verze. NePornu Vás vyzývá, abyste pravidelně kontrolovali tyto Podmínky, a tak zůstali v obraze ohledně aktualizací.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentáře ohledně této uživatelské dohody, kontaktujte vedení NePornu.

Email: info@NePornu.cz

nebo na adrese:

NePornu, z. s.
Polská 346/29
779 00 Olomouc

Poslední aktualizace: 1. ledna 2021